irm

Od Krishnakant

24/06/2007 22:23

Důvody proč Šríla Prabhupádovi žáci přestali následovat a stvořili falešný Guru systém se liší od osoby k osobě, ale základní motivy jsou stejné: pozice, kontrola, následovníci, úcta, rozpoznání atd. Naneštěstí, jestliže tyto tužby zůstávají, tak dokonce i potom jestliže osoba odmítne neautorizovaný Guru systém v ISKCONu, tak ho nahradí pouze jinou odchylkou, která stále dovoluje těmto tužbám po rozpoznání, úctě atd být uspokojena.

A tak vidíme spousty pokusů jak "reformovat" nebo nahradit ISKCON Guruy většinou osobami, které tak nemohou učinit v současném Guru systému, a nebo těmi, kdo se chtějí stat nezávislými na GBC a Guru kontrole, což samozřejmě není skutečným řešením, tím je původní ISKCON, který nám zanechal Šríla Prabhupáda v 1977: mezinárodní společnost oddaných pracujících dohromady od pobřeží k pobřeží, řízená autorizovaným GBC, a následující systém zasvěcení přesně podle dopisu Šríly Prabhupády z 9. července 1977. Tady předkládáme toto velké množství odchylek.

1) Odchylka: Potřebujeme jiného Šrílu Prabhupádu Tato odchylka má dvě podoby:

a) Hledat staršího Inda, který nepoklesne.

Viděli jsme hromadný odchod z ISKCONu způsobený drobícím se a upadajícím Guru systémem k relativně "bezpečným" (co se týká poklesnutí) starším indickým swamim; Jeho milost Narayána Maharádža z Gaudiya Matha je z nich nejvíce prominentní.

b) Čekat na sebe-manifestovaného áčárya

Ti kdo nemají rádi současné Guruy, v podstatě používají ritvik systém jako omluvu odmítnout současné Guruy, s tím, že Šríla Prabhupáda je pouze vhodným "článkem" do té doby než "se skutečný" Guru vynoří - což ovšem velmi snadno může být jeden z těch samých lidí, kteří káží tuto filozofii! Toto je také známo, jako "lehký," neboli dočasný ritvik.

2) Šríla Prabhupáda je TAKŘKA Guru:

V této variantě, Šríla Prabhupáda je znovu používán k tomu, aby byli odmítnuti současní Guruové, ale zadní vrátka jsou stále otevřena pro následovníky tohoto systému, že se možná jednoho dne také stanou nějákým druhem Gurua. Tato varianta může mít mnoho podob jako například:

a) Šríla Prabhupáda je HLAVNÍ Guru: Ale mi stále potřebujeme "pančarátrika" Guruy/zasvěcující áčáryi, kteří stále budou mít "žáky", dokonce i když Šríla

Prabhupáda je HLAVNÍM objektem uctívání.

b) Šríla Prabhupáda je PROMINENTNÍ Guru: Ale současní guruové mohou zůstat také bok po boku, a žáci budou mít dva duchovní mistry - Šrílu Prabhupádu jako Hlavního Gurua, a současného duchovního mistra jako Menšího Gurua. Argumenty, že mi musíme mít 2 dikša Guruy – jednoho, který dává transcendentální poznání, a druhého, který dává "formální dikšu", nebo musíme následovat systém Rámanudža sampradáyi s jedním "áčárya-Guruem" pro každého spolu s "individuálními Guruy", take spadá do této kategorie.

3) Založit svou vlastní společnost

Co se zdá býti blíže skutečnému řešení je varianta, která správně přijímá, že Šríla Prabhupáda je jediný Guru po celou dobu existence ISKCONu, a tento fakt je poté použit k odmítnutí všech autorit, a založení vlastního chrámu nebo společnosti, zcela nezávislé na nějáké jiné kontrole.

Toto dovoluje jedné osobě nebo malému množství osob mít absolutní kontrolu nad oddanými. Také, ale ne vždy, dalším znakem tohoto systému je, že 'GBC, ritvik a Chrámový President', jsou většinou jedna osoba nebo skupina osob kontrolovaných jednou osobou, která jedná jako sebe-zvolený "ritvik áčárya", aby rozdávala "ritvik zasvěcení" jako dáreček každému.

Toto dovoluje "ritvik-áčáryovi" povýšit sama sebe na "dárce zasvěcení" (vpodstatě jako to dělají neautorizovaní Guruové), a takto přijímat ty, kteří hledají zasvěcení "od Šríly Prabhupády." Následně, ale tento systém skončí pouze jako dříve Gaudiya Matha, poté co ostatní pochopí, že jestli někdo může založit svůj vlastní chrám nebo společnost a dávat zasvěcení, potom tak mohou činit také oni. To má pak za následek mnoho individuálních chrámů a mathů soupeřících každý s každým nabízejíce dárek v podobě zasvěceníod Šríly Prabhupády.

Další variantou je jednoduše použít problémy v ISKCONu jako omluvu k tomu, že musíme zcela odmítnout ISKCON a vytvořit naši novou společnost, právě tak jak Šríla Prabhupáda udělal s Gaudiya Math.

V této variantě se poukazuje na to, že Šríla Prabhupáda se nesnažil kázat ke Gaudiya Mathu, ale pouze zformoval svou vlastní novou společnost pod názvem ISKCON.

Tato analogie ovšem nebude fungovat díky jednomu velkému rozdílu - Šríla Prabhupáda je áčárya, a proto může vytvořit svou vlastní společnost jak áčáryové činí - ale my nejsme áčáryové, jsme pouze žáci, a proto se musíme jednoduše snažit a pracovat podle standartů daných Šrílou Prabhupádou.

4) Pouze můj problém:

Další variantou je přijmout ISKCONský Guru systém jako neautorizovaný, ale tvrdit, že řešením není přebudovat ISKCON se Šríla Prabhupádou v čele jako duchovní mistrem. Raději je toto téma považované "za měné důležité" ve srovnání s daným individuálním "tématem", které se propaguje v danou dobu – jako je ''ochrana krav," "téma týkající se otravy Šríly Prabhupády," "ženské záležitosti," "varnašráma," atd. Obvykle tady může být tak mnoho "odpovědí," a "řešení," všechny tvrdíce, že nabízí "SKUTEČNÉ" řešení.

Když se ale podíváme na řešení, ve kterém je Šríla Prabhupáda jediným skutečným Guruem pro celé lidstvo mnoho tisíců let, tak je zřejmé, že tento fakt je zcela základní, před tím než cokoliv jiného bude řešeno. Pouze ve chvíli kdy je tento základ pevně ustanoven, teprve pak můžeme napravit jednotlivé symptomy této nemoci, která má svůj původ v nenásledování Šríly Prabhupády.

Díky mnoha různým nedopečeným a neúplným možnostem ISKCONského falešného Guru systému uvedených výše, máme mnoho odloučených frakcí, tvrdících, že nabízejí alternative pro ISKCON. Jakkoliv zajímavé se může zdát nahrazení současného ISKCON mnoha jinými deviacemi v podobě
"ritvik" Gaudiya Math, s mnoha malými společnostmi všemi s vlastními sebezvolenými áčáryi/vedoucími, to není odpověď - jelikož dvě chyby nikdy neznamenají řešení.

Skutečné řešení Dát Šrílu Prabhupádu Zpět do čela ISKCONu, jak tomu bylo do roku 1977, se všemi standarty a systémy jak je On sám zavedl, včetně způsobu zasvěcování, bez nějákých zkratek či polovičatostí, které jsou zaváděny díky našim tužbám získat nějáký krátkodobý prospěch za našeho života jak rychle je to jen možné.

Raději, naše mise je znovuutvořit skutečně autorizovaný ISKCON, což byla Šríla Prabhupádova mise, a to požehná budoucí generace na tisíce let.