Guru podvod: Ukončuje vše


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 30, zima 2010/11
(BTP 30 Editorial – Guru hoax: Finishes everything)


Vítej v 30 vydání Zpět k Prabhupádovi (BTP).

V našem předchozím vydání, v článku „ Jak guru podvod funguje“, jsme osvětlili jak byl guru podvod vytvořen prostřednictvím jednoduché záměny označování dikša (zasvěcujícího) a šikša (instruujícího) gurua mezi Šrílou Prabhupádou a guru podvodníkem.

Nicméně to neznamená, že guru podvod je jednoduše jen otázka sémantiky a důrazu. Spíše je to, jak vysvětlujeme níže, o tom jak guru podvod jednoduše užívá různá označování jako zástěrku pro páchání uzurpace moci ve jménu Šríly Prabhupády, což zajišťuje, že duchovní život člověka končí hned na startu.

1) Zaměňování označení pozice Šríly Prabhupády, takže je nyní nazýván pouze primárním šikša guruem spíše nežli obojím dikša guruem a primárním šikša guruem, je děláno za účelem uzurpovat svrchované postavení Šríly Prabhupády prostřednictvím vytvoření pozice pro sebe jako dikša gurua.

Navíc, toto jednání také vede k tomu, že člověk propaguje kontaminovanou koncepci, že Šríla Prabhupáda je neschopný osvobodit osobu zpět k Bohu, bez absolutní nezbytnosti působení nějakého prostřednictvím GBC autorizovaného dikša gurua.

Dále, jak ukazujeme na stranách 12-13 tohoto vydání, zavržení Šríly Prabhupády jako dikša gurua, bylo také spojeno s masivním odmítnutím učení Šríly Prabhupády, což vede k deviacím ve všech oblastech.

2) Eventuálně může být aplikováno správné označení Šríly Prabhupády jako dikša gurua ISKCONu jako jakási záminka pro uchvácení moci a majetků  a/nebo pro ospravedlnění pokračování v podobných deviantních programech a projektech. Toto, jak jsme vysvětlily v úvodníku BTP 19, je jiný typ guru podvodu, nazvaný „Obrovský Guru Podvod, část 3“.
Tudíž, jelikož guru podvod zahrnuje odchylování se od pokynů Šríly Prabhupády, člověk je v každém případě nekompetentní jednat jako šikša guru:

„Potom tedy šikša a dikša-guru... Šikša-guru, který dává pokyny proti pokynům duchovního, on není šikša-guruem. On je démon. Šikša-guru, dikša-guru znamená... Někdy není dikša-guru stále přítomný.Proto člověk může přijmout poučení, rady, od pokročilého oddaného. To se nazývá šikša-guru. Šikša –guru neznamená, že on říká něco proti učení dikša-gurua. On není šikša-guru. On je darebák. [...] Pokud někdo neposlouchá duchovního mistra, on nemůže zůstat v čistém statusu života. On nemůže být šikša-guru nebo něco takového. On skončil, okamžitě.“
(Šríla Prabhupád přednáška, 4/7/1974)

Proto, můžeme používat pouze správná označení, jinak je to další odchýlení od pokynů Šríly Prabhupády. Nicméně osvojení si použití správného označení pro Šrílu Prabhupádu, samo o sobě nespraví guru podvod.

Z toho důvodu, bez ohledu na použitá označení, oba typy podvodů obsahují jednoduše používání jména Šríly Prabhupády pro své vlastní zájmy, spíše nežli pro zájmy Šríly Prabhupády.
To znamená, že tyto guru podvody zařídí, že člověk ve skutečnosti nepřijímá, nenásleduje a netěší Šrílu Prabhupádu, což je všechno potřeba za účelem praktikování vědomí Kršny:

„Jak řekl Šrí Čaitanja Maháprabhu, guru-kršna-prasade paya bhakti-lata-bija: prostřednictvím milosti Kršny a gurua, může člověk získat semínko oddané služby.“
(Šrímad-Bhágavátam,5:14:39, výklad)

„Guror avajna. Prvním přestupkem je guror avajna, vzpírání se autoritě gurua. To je prvním přestupkem. Takže ten kdo dělá přestupky, jak může udělat pokrok ve zpívání?
Nemůže. Potom vše je skončeno hned na začátku. […] Prvním přestupkem je neuposlechnutí pokynů gurua.To je první přestupek. Takže pokud děláš přestupky, jak můžeš udělat pokrok prostřednictvím zpívání? To také není možné.“
(Šríla Prabhupád přednáška, 4/7/1974)

„Pán Brahma chtěl upozornit polobohy na to, že prostřednictvím moci gurua se může člověk stát nejmocnějším na tomto světě, a prostřednictvím nepotěšení gurua může člověk ztratit vše. To je potvrzeno v písni Višvanátha Čakravatího Thákura: yasya prasadad bhagavat-prasado / yasyaprasadan na gatih kuto pi
„Prostřednictvím milosti duchovního mistra je člověk požehnán milostí Kršny. Bez požehnání duchovního mistra, nemůže člověk učinit žádný pokrok.““
(Šrímad-Bhágavátam,6:7:23, výklad, zvýraznění přidáno)

Tímto způsobem můžeme porozumět, že guru podvod zařizuje to, že jsme duchovně zahubeni hned na začátku. Tudíž je jasné, že porozumění guru podvodu a boj proti němu ve všech jeho podobách je samo o sobě nejdůležitější aktivitou pro každého, kdo chce praktikovat vědomí Kršny. Jelikož bez toho se vše ostatní stává bezvýznamné.

Tudíž, i když si všichni myslíme, že máme obrovské štěstí díky Kršnově milosti a potkali jsme Šrílu Prabhupádu, mi musíme také skutečně využít tuto úžasnou milost tím, že zajistíme abychom vždy jednali pouze pro potěšení Šríly Prabhupády.

Odmítněme tedy všechny typy guru podvodů, a místo toho ze sebe učiňme vhodné příjemce milosti Šríly Prabhupády.

Prosím ciť se svobodný mi napsat na následující adresu: irm@iskconirm.com

Děkuji ti a Haré Kršna.
Váš ve službě Šrílovi Prabhupádovy,
Kršnakant


Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!