Vzor- Pouze Prabhupád- 4: Inovace


IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 31, jaro 2011

Použitím POP, nyní přicházíme k přirozenému závěru ohledně toho, jak přesně učení Šríly Prabhupády musí řídit každou náší akci.

Na pokynu založený model

Je uvedeno, že:

"Pokyn duchovního mistra je aktivním principem v duchovním životě." (Šrí Čaitanja-čaritámrita, Adi-lila 12:10)

To znamená, že ať chceme udělat jakoukoliv akci, musí být nejprve výslovně nařízena Šrílou Prabhupádou, proto mluví citát o tom, že pokyn duchovního mistra je "aktivní" princip v duchovním životě.

Opět, ačkoliv je toto jednoduché a jasné, hodně z mise dnešního ISKCONu je založeno na nepochopení tohoto jednoduchého principu. Mise Současného ISKCONu je spíše řízena tím, co může být nazýváno "Na inovaci-založený model", jak je vysvětleno níže.

Na inovaci-založený model

V BTP 30, v článku "Nová Mise ISKCONu" je popsáno, jak se ISKCON dnes zapojuje do činností, které nejsou schválené Šrílou Prabhupádou. Mnoho z těchto odchylek vzniká ze špatného pochopení, že každá aktivita je v pořádku, pokud budeme tvrdit, že splňuje některé vyšší, vznešené, obecné cíle jako "kázání" nebo "šíření vědomí Krišny" nebo "vzbudit v lidech respekt k nám"atd. To je podpořeno zdůvodněním, že "člověk může dělat cokoliv pro Kršnu", pokud tím člověk "přivádí lidi ke Kršnovi".

Ale jak bychom měli kázat, nebo jak by měl fungovat chrám, nebo jak bychom měli lidi přivést k tomu, aby se stali oddanými - vše – nám již Šríla Prabhupáda řekl, jak to udělat, a nepotřebujeme dělat nic jiného:

"Od této chvíle, pokud ti nenařídím něco změnit nebo přidat, pokračuj obvyklým standardním způsobem. [...] Dal jsem vám již vše, takže už zde není žádná potřeba pro tebe, něco přidávat nebo něco měnit. [...] Takže se již neptej žádné další nové otázky, vše ať pokračuje pouze a jen přesně podle standardu, jak jsem vám jej dal, to je vše. "
(Šríla Prabhupáda dopis, 04.1.1973)

Očekáváný výsledek neospravedlní prostředky. Jediné zdůvodnění je pokyn, nikoli vnímaný výsledek. Šríla Prabhupáda odsoudil tendenci "inovovat", uvádí, že i když tím oddaní mohou být vytvořeni, držet se jeho pokynu je vše, na čem záleží:

"Ohledně Road Show, a této Jóga vesnice, tyto věci by měli být zastaveny. Jednoduše dělejte náš kírtan. [...] Tento vynálezecký duch zničí naše toto hnutí. Lidé se mohou přijít podívat, z některých se stanou oddaní, ale takovýto oddaní nezůstanou, protože jsou přitahováni nějakou šou a nikoliv skutečnou věcí, neboli duchovním životem podle standardu Pána Čaitanji. Naším standardem je mít kírtan, založit chrámy. […] Postupně se myšlenka vědomí Kršny vypaří: další změna, další změna, každý den další změna. Všechno toto zastavte."
(Šríla Prabhupáda dopis, 5/11/1972)

Nejsme áčárja!

Někdy se citace, jako je ta následující, používají k ospravedlnění "inovačního" modelu:

"Od Áčárji, který přichází pro službu Pánu nelze očekávat, že se přizpůsobí stereotypu, on musí najít způsoby a prostředky, kterými vědomí Krišny může být rozšířeno."
(Šrí Čaitanja-čaritámrita, Adi-lila, 7.31-32, výklad)

Ale to je to, co dělá áčárja, ne my. Spíše, naše "způsoby a prostředky" jsou nám již prostřednictvím áčárji dány! Takže, od nás se očekává následovat áčárju a to, co nařídil - ne inovovat způsobem, kterým to může dělat áčárja.

A ti, kteří dělají inovace, místo toho, aby pouze následovali přesně to, co Šríla Prabhupáda nařídil, jednoduše ukazují vlastní "áčárja-vědomí ".

Obsah zůstane identický

Dalším argumentem používaným k falešné podpoře "inovačního" modelu je používání citátů, jako je tento níže:

"Měli bychom namáhat své mozky, ohledně toho, co je nejlepší způsob, jak prezentovat vědomí Kršny konkrétním lidem v daném čase a místě." (Šríla Prabhupáda dopis13/11 /1970)

Je argumentováno, že citace, jako je tato, nás zplnomocňují, abychom dělali to, co se nám líbí. Ale citát uvádí, že my musíme stále prezentovat "vědomí Kršny". A přesně to, co vědomí Kršny je, Šríla Prabhupáda jasně definoval. Takže obsah toho co mi prezentujeme není možné měnit ani o jedno písmenko od toho co nám dal Šríla Prabhupáda. Musíme stejně jasně odkazovat na Kršnu jako na Nejvyšší Osobnost Božství, a tak dále.

Můžeme jednoduše používat různé způsoby k prezentování přesně stejného obsahu, bez jakéhokoliv přidávání nebo ubírání.

Proto musí každá činnost prováděná ISKCONem být autorizována, povolena odpovídajícím pokynem pro tuto činnost. Kromě toho může Šríla Prabhupáda také dát zákazy pro zdůrazňení toho, že některé činnosti by se dělat neměly. Ale prostá neexistence zvláštního zákazu neučiní z nějaké aktivity aktivitu pravou a schválenou. To udělá pouze konkrétní pokyn autorizující tuto aktivitu.

Jinak by se musel verš citovaný na začátku, ohledně "aktivního principu" duchovního života, změnit na:

"ABSENCE pokynu duchovního mistra (v tomto případě, konkrétního zákazu) je aktivním principem duchovního života. "

To by postavilo na hlavu skutečný aktivní princip duchovního života, pokyn duchovního mistra, což by bylo směšné!

Závěr

Nutnost vrátit se k modelu Šríly Prabhupády "na pokynu založeném modelu" se stává ještě důležitější, vzhledem k faktu, že ISKCON si dnes pro sebe prakticky vyrobil zcela novou "misi".

Předchozí článek, o autorizaci nástupnických dikša guruů, byl vlastně jen jeden jednoduchý příklad ukazující, že je třeba následovat "na pokynu založený model".

Navíc, ISKCON se rozdělil do oblastí mechanické jógy, filantropie, sekularizovaného a světského vzdělání, komercionalizace, hinduizace a podobně, vše odůvodňujíce na základě "kázání" nebo "PR" a tak podobně, uvádějíce že to není výslovně zakázáno.

Ve skutečnosti, mnohé z těchto činností jsou výslovně zakázány, ale to stejně nezastavilo nikoho!

Shrnutí POP

Na předchozích 4 stránkách, jsme představili manifest - Model POP- prostřednictvím kterého by mohlo být napraveno mnoho z odchylek v současné době dělaných ve jménu Šríly Prabhupády. Stručně řečeno, může to celé být shrnuto v následující výrok: Každá jednotlivá činnost v ISKCONu by měla být založena na konkrétním, přímo zaznamenaném pokynu Šríly Prabhupády, který tuto činnost autorizuje. Všechny ostatní aktivity by měly být ukončeny. Tímto způsobem mohou být přijaty pouze pravé aktivity, a poté můžeme "uklidit dům" a vykořenit všechny odchylky a deviace.


Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!