GBC si osvojuje posici IRM!

 

IRM

Zpět k Prabhupádovi, vydání číslo 41, podzim 2013

Bhaktivédanta Manor, což je sídlo vedení ISKCONu ve Spojeném království – UK, nedávno publikoval obsáhlý dokument Prohlášení vize ("PV"), které bude používáno pro řízení jejich aktivit v budoucnosti. Toto PV je plodem intensivních diskusí tuctů oddaných reprezentujících různé komunity oddaných, které probíhali po dlouhou dobu dvou a půl let, a je proto považováno za dokument mimořádného významu. Výroky v barevných rámečcích níže, jsou citacemi z tohoto PV. Veškerá zvýraznění byla přidána.

Guru znamená Šríla Prabhupád

Toto PV uvádí jako svůj základ:

"Konsultační zdroj pro rozhodování a řízení by měl být založen na principu guru, sádhu a šástra"

A poté nabízí definice, co tyto termíny znamenají:

"Za účelem vedení a managementu by termíny guru, sádhu a šástra, mělo být rozuměno toto:
Guru: Jeho Božská Milost Šríla Prabhupád,"

Toto PV korektně uznává, že termín "guru" v "Guru, Sádhu a Šástra" ("GSŠ") odkazuje na Šrílu Prabhupádu. Nicméně, Šríla Prabhupád navíc definuje tento termín "Guru" v "Guru, Sádhu a Šástra" jako odkazování se konkrétně na dikša gurua:

"Sádhu, šástra, a guru potvrzují jeden druhého. Sádhu je ten, kdo mluví a jedná podle písem. A guru je sádhu, který osobně učí své žáky podle písem." (Nad ilusí a pochybností, kapitola 7)

"Tam jsou tři věci, sádhu-šástra-guru. Takže přijetím jednoho, ty přijímáš také názor těch dvou dalších. Potom jdeš správnou cestu. Podobně jako kdo je guru? To je řečeno v šástrách. Šrotriam brahma-ništam. Šástra říká, tad-vijňánártham sa gurum evábhigacchet: "Člověk se musí obrátit na gurua."" (rozhovor, 18/7/1973)

"Tad-vijňánártham sa gurum evábhigacchet: pokud se člověk zajímá o transcendentální náměty Absolutní Pravdy, měl by být zasvěcen. Taková osoba by se měla obrátit na duchovního mistra za účelem přijmutí dikši." (Nektar pokynů, verš 5)

Tudíž, Šríla Prabhupád dělám jasným to, že "Guru" na kterého odkazuje GSŠ je dikša guru, na kterého se člověk obrací pro zasvěcení. Toto PV má sekci na svém začátku po "Předmluvě", která je nazvaná "schválení prostřednictvím UK GBC", která říká:

"Je to zároveň moje privilegium i čest schválit toto prohlášení vize pro Bhaktivedanta Manor... Praghoša Das komisař Řídící rady GBC"

Proto tato deklarace v PV, že "Guru" v GSŠ se odkazuje na Šrílu Prabhupádu, znamená, že GBC schválilo (nevědomky) posici IRM, že Šríla Prabhupád je tím dikša guruem ISKCONu, na kterého by se měl každý obrátit ohledně zasvěcení. Význam tohoto nelze podceňovat. V široce distribuovaném Prohlášení Vize, které bylo stvořeno skrze konsultace mnoha oddaných, a schváleno GBC. V tomto prohlášení je tištěné doznání ISKCONu, že Šríla Prabhupád je ISKCONský dikša guru! Jaya! Ironicky, v současnosti Bhaktivédanta Manor vyhání podporovatele IRM za tento "zločin", že věří, že Šríla Prabhupád je ISKCONský dikša guru. To znamená za věření tomu, co jejich vlastní Prohlášení Vize nyní říká!

GBC je každý!

Poté co udělali tuto správnou a významnou deklaraci, bohužel další části PV ukazují zmatek a nepochopení ohledně GSŠ, jak jsme ukázali v posledním vydání (prosím viz. "Pravda ohledně Gurua, Sádhua a Šástry"). Toto PV tvrdí, že termíny "Guru, Sádhu a Šástra" mohou také znamenat následující:

"Guru: GBC rada Sádhu: Místní GBC zonální sekretář Šástra: ISKCONská kniha-zákonů a současné GBC rezoluce"

Takže, toto GBC bylo pohodlně nainstalováno tak, že je přítomno v každé jednotlivé kategorii tj. Guru, Sádhu a Šástra! Nicméně, jak jsme viděli v předchozí sekci, Šríla Prabhupád definuje tento termín "Guru" tím způsobem, že se odkazuje specificky na dikša gurua. Nikdy nedefinoval tento termín tak, že by odkazoval na GBC. Takže tato definice byla smyšlena pro PV.

Podobně, Šríla Prabhupád definuje "Šástru" tak, že odkazuje na neomylná slova Boha:

"Šástra nemůže být zmněněna. Boží slova nemohou být zmněněna. Jaký by pak byl rozdíl mezi námi a Bohem? On je vždy dokonalý. […] Sádhu šástra guru-vákya, tinete kariya. Šástra se nikdy nemění." (Přednáška Šríly Prabhupády, 30. 11. 1976)

Ale historie prokázala, že rezoluce GBC mají hodně daleko k tomu být neomylné. Jelikož některé rezoluce otevřeně přiznávají, že předchozí rezoluce byly deviantní (například viz. ty rezoluce týkající se deviantního "guru systému zonálních áčárjů"). A ani GBC nemůže zaručit, že jejich budoucí rezoluce nebudou postiženy podobnou omylností.

GBC kontradikce

Dalším problémem s falešnou instalací GBC do každé kategorie GSŠ je kontradikce, která z toho vyplývá. Například, GBC JS Šivarama Swami ("ŠRS") říká, že sádhuové jsou definováni jako zesnulí guruové:

"Sádhuové jsou ti, kteří byli guruové, ale již nejsou fyzicky přítomni." (ŠRS článek, 13/12/2009)

Nicméně, toto PV tvrdí, že do kategorie "Sádhu" patří také:

"Chrámový prezident, chrámová rada a všechny poradní orgány oddaných jsou zde zahrnuty."

Tito oddaní jistě nejsou ve vysoké kategorii zesnulých guruů, které definuje ŠRS jako vhodné pro kategorii "Sádhu". Přesto, PV říká, že následující osoby jsou také zahrnuty do "Sádhu" kategorie:

"Starší oddaní ISKCONu – místní a mezinárodní,"

což automaticky zahrnuje člena GBC ŠRS. Tudíž, pokud je ŠRS přijat jako že je "sádhu", potom jeho učení o tom kdo je "sádhu", musí být také přijato. Takže, pokud přijmeme jadnu část PV, musíme zároveň odmítnout jinou její část!

Závěr

a) Toto PV prezentuje evidenci toho, že GBC přijalo, že Šríla Prabhupád je vskutku dikša guruem ISKCONu!

b) Nicméně, PV také znovu demonstruje, jak je GSŠ špatně pochopeno ISKCONskými lídry.

c) Celé toto GSŠ zmatení by bylo eliminováno, pokud by člověk jednoduše bez zpochybňování následoval pokyny Šríly Prabhupády, jelikož cokoliv on řekl, je již automaticky v souladu s GSŠ:

"Guru znamená ten, kdo následuje šástru a sádhua. Takže tu jsou tři, ti stejní." (Šríla Prabhupád přednáška, 30/11/76)


Návrat na domovskou stránku

Prosím zpívej: Haré Kršna, Haré Kršna, Kršna Kršna, Haré Haré,
Haré Ráma, Haré Ráma, Ráma Ráma, Haré Haré
 - a buď šťastný!