IRM Replies to Niscala dasi:

Our Response to Niscala dasi    pdf
 
Answers for Niscala dasi
 
Further Clarification for Niscala dasi